Download Onze Brochure

Algemene Voorwaarden 'Hangar 27' & 'On Stage'

Ondernemingsgegevens

Naam van de onderneming: SOLO-SLIM

Handelsnaam: “Hangar 27” en “On Stage”

Zetel: Heidedreef 61, 2970 Schilde

Email: info@hangar27.be

Telefoon: +32 479 58 51 98

BE 0743.931.206

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

RR: Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van SOLO-SLIM een BV met maatschappelijke zetel te Heidedreef 61, 2970 Schilde , BTW BE0743.931.206 hierna “Hangar 27” en “On Stage” biedt haar klanten de mogelijkheid om diensten en tickets via haar webwinkel te bestellen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen va een bestelling via de webwinkel van “Hangar 27” en “On Stage” moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door “Hangar 27” en “On Stage” aanvaard zijn

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten en tickets zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online diensten en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden “Hangar 27” en “On Stage” niet. “Hangar 27” en ““On Stage” is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “Hangar 27” en “On Stage” is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 4: Online bestellingen

De tickets en reservatiekosten kunnen betaald worden met bankkaart (bancontact/Mister Cash), kredietkaart of iDeal.

“On Stage” gebruikt voor het verkopen van tickets de software van Ticketmatic.

Alleen tickets die gekocht worden via verkooppunten die door “On Stage” erkend worden, bieden u de zekerheid dat u het evenement zal kunnen bijwonen. Tickets die u elders koopt, kunnen vals, gedupliceerd of duurder zijn. Hiervoor kan “On Stage” geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor volledige zekerheid koopt u uw tickets dus best rechtstreeks via onze webshop.

De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. “On Stage” behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.

Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

“Hangar 27” en “On Stage” is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tickets besteld via deze webwinkel worden tijdelijk gereserveerd op het ogenblik van de bestelling. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De tickets worden opnieuw vrijgegeven indien de bestelling en/of de betaling niet correct afgerond werden.
Tickets worden per email gestuurd naar het adres opgegeven in de bestelling.
Verkochte tickets worden niet teruggenomen en terugbetaald door “On Stage”, behalve in geval van annulatie van het concert of evenement, of verplaatsing zoals hierna beschreven.

Indien een evenement wordt geannuleerd, worden de tickets automatisch terugbetaald op de rekening van herkomst. Indien de automatische terugbetaling niet uitgevoerd kan worden, zal de klant gecontacteerd worden om de terugbetaling correct te verwerken.

Indien een evenement wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn niet langer geldig.

Bij terugbetaling van tickets ontvangt de klant de volledige waarde van de tickets (ook de reservatiekosten).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tickets blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van “On Stage” ”.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van “Hangar 27” en “On Stage” is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 58 51 98  en via e-mail naar info@hangar27.be. Eventuele klachten kunnen via deze kanalen meegedeeld worden.

Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door “Hangar 27” en “On Stage” om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden van”Hangar 27” en “On Stage” Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 De rechtbanken van de woonplaats van de “Hangar 27” en “On Stage” (Antwerpen) zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).